česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – dostavba II.etapy kanalizace“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Obnova vstupní brány a výměna předního oplocení na hřbitově v Druzcově“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování kříže v obci Druzcov z roku 1874“
 5. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování kříže na naučné stezce K Pramenům“
 6. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Tělocvična ZŠ Osečná“
 7. Schválení akce „Pokládka kabelů veřejného osvětlení“
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Irenou Hauzrovou na byt č.S1 v bytovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Martinem Běhalem na byt č.11 v bytovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 10. Schválení přidělení bytu 2+1 (byt č.14) v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 11. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 14/2017
 12. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 15/2017
 13. Projednání návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2018
 14. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019–2020
 15. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 16. Projednání Rozpočtového opatření Technických služeb Osečná
 17. Projednání Rozpočtových opatření ZŠ a MŠ Osečná
 18. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná – dar od města Ralsko a obce Janův Důl
 19. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3236/2017
 20. Schválení Prohlášení zástupců obce k zákonu č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 21. Projednání koupě částí pozemků parc.č. 108/1 a 620/5 v k.ú. Osečná
 22. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č.278, 791, 793, 792, 329/1, 863/1, 873/4, 873/1, 873/2, 800/1, 863/5, 38/2 a 320/4 v k.ú. Osečná
 23. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 29/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 24. Projednání prodeje pozemku parc.č. 11/2 v k.ú. Rozstání pod Ještědem
 25. Projednání prodeje pozemku parc.č. 207/4 v k.ú. Osečná
 26. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 873/1 a 863/1 v k.ú. Osečná
 27. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 783/2 v k.ú. Osečná
 28. Různé
 29. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. listopadu 2017

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemku par.č. 207/4 v k.ú. Osečná, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. listopadu 2017

Usnesení o zrušení dražební vyhlášky

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. listopadu 2017

Město Osečná - záměr pronajmout nemovitost předem určenému zájemci

Město Osečná dává na vědomí záměr pronajmout předem určenému zájemci pozemek par.č. 334 v k.ú. Osečná (Mlékárenský rybník), viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. listopadu 2017

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. listopadu 2017

Rozhodnutí - stavební povolení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. listopadu 2017

Orientační běh pražských horolezců

Ve dnech 10. – 11. listopadu 2017 proběhne 2-etapový závod kombinující lezení, orientační běh a pohyb krajinou.

V pátek 10. listopadu se uskuteční noční etapa (2–3 hodiny), která se bude konat v lesích jižně od Osečné. V sobotu 11. listopadu se uskuteční denní etapa (7–8 hodin), která se bude konat v prostoru mezi obcemi Žibřidice, Křižany, Janův Důl, Kotel, pomník generála Sochora a Hamrem na Jezeře.

Veškeré zázemí bude v areálu Základní školy Osečná. Pořadatelé jsou vítězové předchozího ročníku Martin Baier a David Dufek.

Více informací o závodu naleznete na: www.obph.cz

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. října 2017

Veřejná vyhláška

Městský úřad v Osečné jako správce daně v souladu s § 10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 1.11. do 30.12.2017 je v budově Městského úřadu , přízemí č. dveří 9, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. MU/1485/2017, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek v čas nebo ve správné výši podle Obecně závazné vyhlášky města Osečná č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vícero naleznete v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. října 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 30. října 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání hospodaření města k 30.9.2017
 3. Projednání mezitímní účetní závěrky města k 30.9.2017
 4. Projednání mezitímní účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 30.9.2017
 5. Projednání mezitímní účetní závěrky TSO k 30.9.2017
 6. Projednání Zápisu z dílčího přezkumu hospodaření města za 1–8/2017
 7. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 13/2017
 8. Schválení plánu inventur
 9. Schválení bezúplatného převodu dětských hřišť v Lázních Kundraticích a Druzcově od Sportovního klubu do majetku města
 10. Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Osečná za období 2016/2017
 11. Schválení Dodatku č.3 ke Směrnici č. 4/2014
 12. Projednání Zprávy o průběhu provozování kanalizační sítě a ČOV Osečná za období 1.1.2016 – 30.9.2017
 13. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice SDH Osečná z roku 1936“
 14. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava povrchu komunikace ve městě Osečná – ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace“
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Veronikou Šrýtrovou na cukrárnu v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Facurou s.r.o. na lékárnu v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 103
 17. Projednání koupě části pozemku parc.č.55 v k.ú. Osečná
 18. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1278/4 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Projednání prodeje pozemku parc.č. 207/4 v k.ú. Osečná
 20. Projednání uložení nového kabelového vedení na pozemcích parc.č. 273/6, 246/3, 254/9, 242/1, 254/10 a 254/19 v k.ú. Chrastná
 21. Projednání žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 783/2 v k.ú. Osečná
 22. Revokace usnesení č. 85/2016 ze dne 31.5.2016
 23. Různé
 24. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. října 2017

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • léky všeho druhu včetně mastí
 • domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené !!!
 • zbytky starých barev, obaly od barev
 • televizory, ledničky, zářivky, počítače
 • všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 • upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)

Při tomto svozu je možné odevzdat také elektrospotřebiče!

Způsob přebírání odpadů:

 1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilních sběrny!
 2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
 3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
 4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Svoz se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. října 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.