česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 • dne: 15.06.2017 od 7.00 hod do 19.00 hod.
 • v lokalitě: Osečná – Kotel, Zábrdí

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. dubna 2017

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 68/14 v k.ú. Lázně Kundratice, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. dubna 2017

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.4.2017 do dne 29.5.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 789972/17/2600–11460–507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. dubna 2017

SVS - vyúčtování vodného a stočného za rok 2016

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. dubna 2017

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Místostarostka města Helena Bušová oznamuje, že od 2.5. do 12.5.2017 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. dubna 2017

Oznamení o zahájení řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. dubna 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 26. dubna 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Závěrečného účtu města za rok 2016 včetně přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky města za rok 2016
 4. Projednání hospodaření města k 31.3.2017
 5. Schválení Směrnice o tvorbě a úpravě rozpočtu města
 6. Schválení Směrnice pro sestavování rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu příspěvkovými organizacemi města Osečná
 7. Projednání rozpočtového opatření města Osečná č. 4/2017
 8. Schválení rozpočtového opatření města Osečná č. 5/2017
 9. Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Osečná v roce 2017 na Festival Karolíny Světlé
 10. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu komunikace ve městě Osečná – ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace
 11. Schválení přidělení bytu 3+1 v Osečné, Svatovítské náměstí 88
 12. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Lenkou Vršovskou na byt č. 11 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Josefem a Janou Tomášovými na byt č. 4 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 14. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Rudolfem a Veronikou Jílkovými na byt v Chrastné 47
 15. Projednání prodeje části pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 16. Projednání prodeje části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání prodeje části pozemku p.č. 68/14 v k.ú. Lázně Kundratice
 18. Projednání koupě pozemku p.č. 1617/7 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Různé
 20. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. dubna 2017

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově, Kotli a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 15. května – 21. května 2017: u Hasičské zbrojnice v Druzcově a na návsi v Kotli
 • 22. května – 28. května 2017: u Růžičkovy stodoly v Osečné

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky!!!

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. dubna 2017

Město Osečná - návrh závěrečného účtu za rok 2016

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. dubna 2017

HZS LK - evidence pálení

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje informuje,že zavedl aplikaci Evidence pálení. Tato aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.