česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. března 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 20. března 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 2/2017
 3. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 3/2017
 4. Projednání změny položek rozpočtové skladby schváleného rozpočtu
 5. Schválení Inventury za rok 2016
 6. Projednání žádosti Hospice sv. Zdislavy o finanční příspěvek
 7. Projednání žádosti RNDr. Dominika Rubáše o finanční příspěvek
 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Dům sociálních služeb Osečná č.p. 87“
 9. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 68/25 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1239/7 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 301/27 v k.ú. Druzcov
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 301/27 v k.ú. Druzcov
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 1/2, 23/1, 41/1, 72, 83/2, 87/1, 91/4, 436/7, 589/1, 589/2, 589/3, 589/5, 591, 592/2, 593/1, 596/1, 597/1, 599/2 a 643/1 v k.ú. Kotel
 14. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 454 v k.ú. Druzcov
 15. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 779/10 v k.ú. Druzcov
 16. Projednání žádosti o prodej pozemku st.p.č. 44/2 včetně stavby č.p. 114 v k.ú. Druzcov
 17. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 54/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 18. Projednání zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.1507 a 1216/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 19. Různé
 20. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. března 2017

Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o ukončení, mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 vyhlášených Nařízením Státní veterinární správy č.j.: SVS/2017/018145-L ze dne 8. 2. 2017, včetně změn vyhlášených Nařízením SVS č.j.: SVS/029117-L ze dne 3. 3. 2017. více v příloze.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. března 2017

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 7. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Ve školním roce 2017/18 může být z hlediska kapacity třídy přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná.
 2. Děti, které navštěvují MŠ Osečná.
 3. Ostatní děti.
 4. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním.

Rodiče u zápisu mohou žádat:

 1. o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. odklad povinné školní docházky

K zápisu je nutné přinést:

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce

Poznámky:

 1. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá na rozhodnutí žádný vliv.
 2. K udělení odkladu povinné školní docházky je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra pro dané zdravotní postižení a dětského lékaře.
 3. Kritéria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2016 udělen odklad povinné školní docházky.
 4. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. března 2017

Usnesení o odročení dražebního jednání

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. března 2017

Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tuto změnu ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/018145-L ze dne 8.02.2017 v sou­vislosti s výskytem k nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. března 2017

Exekuční příkaz

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. února 2017

Pronájem uvolněného bytu v domě čp. 88 na Svatovítském náměstí v Osečné

Byt 3 + 1 v domě čp. 88 na Svatovítském náměstí v Osečné, v 2. NP, byt č. 4 – bez výtahu. Vícero informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 31. března 2017 do 11.00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Osečné.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. února 2017

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. února 2017

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovník

Spřátelené město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovník, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. února 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.