česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Školení JSDHO Osečná na použití automatického externího defibrilátoru
31. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Automatický externí defibrilátor Dne 18. března 2017 proběhlo v hasičské zbrojnici SDH Osečná školení na použití automatického externího defibrilátoru. Tento přístroj byl jednotce zapůjčen od Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a nyní bude umístěn v požárním automobilu CAS JSDHO Osečná.

Jednotka byla spolu s JSDHO Stráž pod Ralskem a Český Dub proškolena zaměstnanci ZZS LK v používání tohoto přístroje a od 19. března 2017 bude tedy vyjíždět k náhlým zástavám oběhu na žádost Krajského operačního střediska ZZS LK v akčním rádiusu přibližně 3 km. Tímto opatřením dojde ke zkrácení času podání defibrilačního výboje u osob postižených náhlou zástavou oběhu a tím ke zvýšení šance na přežití postiženého.

JSDHO Osečná by také touto cestou chtěla poděkovat týmu zaměstnanců ZZS LK za příkladné a vysoce profesionálně provedené školení.

Miroslav Hauzr, DiS., velitel JSDHO Osečná

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
20. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2017.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2017. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 20.3.2017 do 4.4.2017. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 26.2.2017, usnesení č. 5/2017.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Výroční členská schůze spolku Myslivecké sdružení Osečná - Kotel
18. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Výroční členská schůze spolku Myslivecké sdružení Osečná – Kotel 2017 V sobotu 18. března 2017 proběhla v Lázeňské restauraci v Lázních Kundraticích Výroční členská schůze spolku Myslivecké sdružení Osečná-Kotel, z. s. Výroční členskou schůzi zahájil předseda spolku Petr Tvrzník přivítáním přítomných hostů i členů spolku. Ve své zprávě zhodnotil činnost spolku v uplynulém roce, účastníci si dále vyslechli zprávu finančního hospodáře Ing. Wilfrieda Prokopa a obsáhlejší zprávu mysliveckého hospodáře Luboše Šípa. Účastníci byli seznámeni s reálným stavem zvěře v honitbě, chovným plánem, plánem lovu a péče o zvěř. Po kritické zprávě revizní komise následovala rekapitulace činnosti kroužku Mladých myslivců. Opět byly připomenuty výborné výsledky v Soutěži o zlatou srnčí trofej v roce 2016 a byla oceněna práce a velmi aktivní přístup členů kroužku. Po gratulacích k nadcházejícím životním jubileím členů bylo zasedání Výroční členské schůze zakončeno hodnocením předložených trofejí a diskuzí.

Žabí zábrany v Osečná opět nainstalovány!
18. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPři silnici za Osečnou směrem na Břevniště můžeme již několik let na jaře spatřit sítě natažené podél komunikace (cca 0,5 km). Říkáme jim žabí zábrany. Stavíme je společně s kamarády a dětmi z oddílu Zbojnící každé jaro, abychom ochránili žáby při jejich jarním tahu k rybníku. Hlavním druhem je ropucha obecná, která je na seznamu ohrožených druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Během jarního tahu přeneseme přes silnici zhruba tisíc žab, které by jinak mohly zahynout pod koly aut. Ne všude je možné natáhnout a obsluhovat tyto sítě, tak prosíme řidiče, aby v tomto období byli opatrní a snažili se jim vyhnout.

V letošním roce jsme instalovali sítě v sobotu 18. března 2017. Za pomoc děkujeme hlavně Zbojníkům pod vedením Mgr. Milana Jánošíka.

Ing. Václav Köhler

Valná hromada Sportovního klubu Osečná
18. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Valná hromada 2017 V sobotu 18. března 2017 proběhla v jídelně ZŠ Valná hromada SK Osečná, z.s.. Schůzi řídil Luboš Pytloun, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2016 prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016 představila Marie Guričanová, zprávu revizní komise přednesl Aleš Kysela a návrh rozpočtu na rok 2017 predikovala Marie Guričanová – ten byl nakonec jednomyslně schválen. Dále byl zvolen nový člen výkonného výboru, pan Stanislav Pokorný. S činností fotbalového oddílu mužů seznámil přítomné Jaroslav Volejník a s činností mládeže Miroslav Berger, o práci celého florbalového oddílu informovala Mgr. Radmila Jánošíková, o práci oddílu volejbalu informovala Bc. Jana Zábrodská a za oddíl Motosport přetlumočil třístránkovou zprávu Luboš Pytloun.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata jako: oprava kabin či EUdotace.

Na závěr Valné hromady předal předseda SK Osečná, z.s. Luboš Pytloun společně se starostou města Osečná Jiřím Hauzerem puget růží a dárkový koš jubilantce, která v letošním roce oslaví kulaté výročí. Oceněna byla: Jana Caidlerová. Dary v zastoupení převzala její vnučka Eva Zábrodská.

Upozornění občanům
14. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.

Jiří Hauzer, starosta


Mannův les - II. etapa zpřístupnění lesa začíná!
14. března 2017, autor: Jiří Hauzer

V měsíci červnu 2012 byl v Osečné úspěšně dokončen a zpřístupněn veřejnosti areál příměstského parku Mannův les. Ten je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratic. Pro pohodlí návštěvníků tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový chodník a to v délce 1100 m. Hatě jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi i osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další.

Na tento projekt letos naváže 2. etapa. V rámci této dojde k doplnění haťových chodníků o chybějící spojky v délce 118 m. S ohledem na požadavek od občanů, aby byly realizovány další lavičky, bude zde vytvořeno nové vyhlídkové místo s posezením a v oddychovém centru Mannova lesa bude umístěn odpočinkový osmiboký altán. Zde může probíhat např. výuka z blízké mateřské školky či místních spolků. Dále zde budou umístěny tři informační tabule s informacemi o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech, a s texty o zdejších lázních a o městě Osečná. Pro lepší orientaci zde budou také osazeny rozcestníky se směrovými šipkami. Projekt bude dokončen v červnu 2017.

Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná. Povinná publicita
Řada místních obyvatel a návštěvníků příměstského areálu si pokládá otázku, proč se vlastně jmenuje les Mannův – tady je možné vysvětlení: POVĚST o Mannově lese

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.